Nábytek Litoměřice - Dům Nábytku Horejsek

Největší prodejna nábytku v Litoměřicích. Široká nabídka a skladové zásoby, splátkový prodej, velké množství služeb, vlastní auto-přeprava.

Nábytek Litoměřice, prodej nábytku v Litoměřicích, největší prodejna s nábytkem Litoměřice. Navštivte nás, otevírací dobu naleznete v kontaktech.

Obchodní podmínky pro internetový obchod

Všeobecné obchodní podmínky

Reklamační řád


 

Obchodní podmínky

pro  internetový obchod Dům nábytku Horejsek

 1. Úvodní ustanovení

1.1.    Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran mezi kupujícím a prodávajícím v internetovém obchodě prodávajícího. Internetový obchod je provozován na internetové adrese http://nabytek-horejsek.cz

1.2.    Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.3.    Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem seznámil, jejich obsahu rozumí a s nimi souhlasí. 

 1. Vymezení pojmů a uzavření kupní smlouvy 

2.1.    Prodávající je právnická osoba, která jedná v rámci své obchodní podnikatelské činnosti.

2.2.    Kupující může být spotřebitel nebo jiný subjekt, tj. fyzická osoba.

2.3.    Předmětem koupě je zboží uvedené v závazném znění objednávky, nikoliv montáž zboží.

2.4.    Ceny jsou uváděny včetně DPH. K ceně se připočítává další poplatky, (dopravné a podobně.)

2.5.    Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář, který obsahuje zejména tyto informace: zboží včetně jeho specifikace, způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení zboží.

2.6.    Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a konečné.

2.7.    Prodávající neprodleně po obdržení objednávky tuto potvrdí kupujícímu 

2.8.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzené objednávky.

2.9.    Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s právními předpisy platnými v ČR.

2.10. Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souvislosti s kupní smlouvou.

2.11. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu včas a v souladu s dohodnutými podmínkami.

2.12. Vlastnické právo k objednanému zboží přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny a předání zboží kupujícímu. 

 1. Uživatelský účet 

3.1.    Kupující může objednávat zboží prostřednictvím uživatelského účtu. Na základě první objednávky zboží může prodávají vytvořit kupujícímu uživatelský účet a zaslat kupujícímu přístupové údaje k tomuto účtu.

3.2.    Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen aktualizovat.

3.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen přístupovým jménem a heslem.

3.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj účet nevyužívá, nebo v případě, kdy kupující poruší povinnosti vyplývající z kupní smlouvy. 

 1. Cena zboží a platební podmínky

4.1.    Zboží může kupující prodávajícímu uhradit následujícími způsoby:

4.1.1.         V hotovosti v provozovně prodávajícího.

4.1.2.         V hotovosti na dobírku v místě určeném objednávkou.

4.1.3.         Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.

4.1.4.         Bezhotovostně platební kartou. 

4.1.5          Při objednávce v hodnotě 10000,-Kč s DPH a více je vyžadována záloha ve výši 50% ceny objednávky.

4.2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu další sjednané náklady, zejména spojené s dodání objednaného zboží.

4.3.    V případě hotovostní platby či platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.4.    V případě bezhotovostní platby je závazek úhrady kupní ceny splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5.    Prodávající je plátcem DPH. Daňový doklad bude kupujícímu předán při dodání zboží.

4.6.    Prodávající není povinen udržovat shodné ceny totožných výrobků v internetovém obchodě a kamenné prodejně. 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy 

5.1.    Odstoupit od kupní smlouvy lze pouze na základě ustanovení zákona č. 40/64 Sb. Občanského zákoníku, a to do14 dnů od převzetí zboží.

5.2.    Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno písemnou formou na adresu provozovny prodávajícího nebo elektronickou poštou http://nabytek-horejsek.cz

5.3.    V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 10 dnů od doručení odstoupení od smlouvy na adresu provozovny prodávajícího.

5.4.    Zboží musí být vrácen nepoškozené, neopotřebené, neznehodnocené a je-li to možné v původním obalu. Za znehodnocení zboží se považují i ty případy, kdy jsou na zboží provedeny takové nevratné změny, které omezují možnost dalšího obvyklého využití zboží.

5.5.    V případě odstoupení od smlouvy, vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu nejpozději do 10 dnů po skončení lhůty na přezkoumání zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.6.    Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebováno použitím či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7.    Odstoupit od smlouvy nelze v případě, že zboží bylo upravováno na přání kupujícího. 

 1. Termín dodání zboží a doprava 

6.1.    Zboží bude kupujícímu dodáno v termínu a na místo dohodnuté kupujícím v objednávce.

6.2.    Je-li kupující dle kupní smlouvy povinen převzít objednané zboží v provozovně prodávajícího, nebo v případě převzetí zboží na dobírku, a neučiní-li tak do 14 dnů od opakované výzvy prodávajícího, kupní smlouva marným uplynutím této lhůty zaniká. V tomto případě je kupující povinen uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným doručováním zboží nebo náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.3.    Při převzetí zboží od přepravce, je kupující povinen zkontrolovat neporušenost přepravních obalů. V případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. 

 1. Odpovědnost za vady a záruka 

7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruky, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

7.2.    Odpovědnost za vady zboží a postup při vyřizování reklamací řeší podrobně Reklamační řád, který je nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek 

 1. Závěrečná ustanovení 

8.1.    Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

8.2.    Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost dnem jejich zveřejnění a jsou závazné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek.

8.3.    Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.

8.4.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím a není přístupná. 

 1. Ochrana osobních údajů 

9.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího je v souladu se zákonem č. 101/200 Sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

9.2.    Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací obchodních sdělení kupujícímu prodávajícím.

9.3.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (zejména ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.4.    Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám.

9.5.    Kupující poskytuje své osobní údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy. Dále pak pro marketingové účely prodávajícího.


Všeobecné obchodní podmínky

Dům nábytku Horejsek - Litoměřice

 

 1. Úvodní ustanovení 

1.1.    Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran mezi kupujícím a prodávajícím obchodě prodávajícího. Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.2.    Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem seznámil, jejich obsahu rozumí a s nimi souhlasí. 

 1. Dodání a odebrání zboží 

2.1.    Zboží je prodáváno podle vystavených vzorů, dodáváno v demontovaném stavu.

2.2.    Předmětem koupě je zboží uvedené v závazném znění objednávky, nikoliv montáž zboží.

2.3.    Převzít zboží může kupující až po zaplacení celé jeho kupní ceny.

2.4.    Orientační termín dodání zboží je sjednán v kupní smlouvě. K vyzvednutí zboží bude kupující prodávajícím vyzván (SMS)

2.5.    Kupující má možnost převzít zboží nejpozději do 10 dnů od výzvy. Neučiní-li tak, bude prodávající kupujícímu účtovat poplatek za uskladnění ve výši 0,1% za každý den

2.6.    Je-li v kupní smlouvě sjednána doprava, přepraví prodávající kupujícímu zboží do místa určení kupní smlouvou. Kupující je povinen zajistit přístup k místu dodání, převzetí zboží a předá přepravci originál kupní smlouvy.

2.7.    Vzorky zboží v prodejně jsou neprodejné, nestanoví-li prodávající jinak. 

 1. Cena zboží a platební podmínky

3.1.    Ceny jsou smluvní, stanovené dle aktuálního ceníku zboží a jsou uváděny včetně DPH.

3.2.    V ceně zboží není zahrnuta doprava a montáž

3.3.    Kupující může zboží převzít až po úplném zaplacení kupní ceny.

3.4.    Jedná-li se o zboží na objednávku, zaplatí kupující při podpisu kupní smlouvy zálohu ve výši 50 % ceny zboží.  Zbývající část ceny zboží zaplatí kupující při jeho převzetí 

 1. Výhrada vlastnictví 

4.1. Zboží zůstává výhradním vlastnictvím prodávajícího až do splnění všech smluvních 

       podmínek, zejména zaplacení kupní ceny.

4.2. Převzetí zboží je kupující povinen potvrdit prodávajícímu na dodacím listě.

4.3. Odpovědnost za škody na zboží přechází na kupujícího jeho převzetím od

       prodávajícího. 

 1. Odpovědnost za vady a záruka

5.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruky, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

5.2.    Odpovědnost za vady zboží a postup při vyřizování reklamací řeší podrobně Reklamační řád, který je nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek 

 1. Závěrečná ustanovení 

6.1.    Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

6.2.    Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost dnem jejich zveřejnění a jsou závazné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek.

6.3.    Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.

6.4.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím a není přístupná. 

 1. Ochrana osobních údajů 

7.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího je v souladu se zákonem č. 101/200 Sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

7.2.    Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací obchodních sdělení kupujícímu prodávajícím.

7.3.    Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám.

7.4.    Kupující poskytuje své osobní údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy. Dále pak pro marketingové účely prodávajícího. 


 

Reklamační řád

 Dům nábytku Horejsek 

Záruční doba zboží a odpovědnost za vady 

 1. Záruční doba na zakoupené zboží, po kterou je možné uplatnit reklamaci je 24 měsíců, není-li v záručním listě uvedeno jinak.
 2. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
 3. Záruční doba začíná plynout od okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 4. Záruka se nevztahuje na opotřebení věcí způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením, nebo závady, na které byl kupující upozorněn v kupní smlouvě.
 5. Za vadu zboží se nepovažuje mimo jiné obvyklý barevný nebo strukturovaný rozdíl u přírodních materiálů (např. kůže), textilních a umělých materiálů (drobné odchylky ve vzoru látky nebo barevného tónu), lakovaných a kachlových ploch. Za vadu zboží se nepovažují také rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci obvyklé tolerance.
 6. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montážemi prováděnými kupujícím.
 7. Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.
 8. Kupující nemá právo na uplatnění reklamace na vady, na které byl prodávajícím upozorněn při uzavírání kupní smlouvy (zlevněné zboží apod.) za které dostal již slevu. 

 

Uplatnění a vyřízení reklamace 

 1. Reklamace se řídí platnými právními předpisy (§19, zákona 634/1992 o ochraně spotřebitele v platném znění, Občanský a Obchodní zákoník) a v souladu s nimi budou vyřizovány.
 2. Reklamaci má právo kupující uplatnit jen na zboží prokazatelně zakoupené u prodávajícího.
 3. Nahlášení reklamace je nutné provést neprodleně po zjištění vady a to osobně v prodejně, nebo písemně. Nutno doložit doklad o zaplacení zboží a kupní smlouvu.
 4. K vyřízení reklamace je nutné zboží dovézt zpět do prodejny, nebo umožnit přístup k předmětnému zboží odbornému pracovníkovi prodávajícího.
 5. O reklamaci rozhodne prodávající ihned při osobním podání (dovezení zboží na prodejnu) ve složitých případech do 3 dnů od podání reklamace nebo od odborného posouzení zboží na místě kupujícího.
 6. Reklamace výrobku bude vyřízena do 30 dnů od jejího nahlášení, nedohodnu-li se obě strany jinak. 

 

Dům Nábytku Horejsek

……………………….

Litoměřice

………………………

 


Dům Nábytku Horejsek - Litoměřice

Dům Nábytku Horejsek - Litoměřice

nábytek Litoměřice - Dům Nábytku Horejsek

Jsme největší prodejna nábytku v Litoměřicích. Široká nabídka a skladové zásoby, splátkový prodej, velké množství služeb a vlastní auto-přeprava.

Nábytek Litoměřice

OBÝVACÍ NÁBYTEK, LOŽNICOVÝ NÁBYTEK, DĚTSKÉ POKOJE, PŘEDSÍŇOVÉ STĚNY, PRACOVNY, KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK, BYTOVÉ DOPLŇKY, KUCHYŇSKÉ DOPLŇKY, STOLY A ŽIDLE, KUCHYŇSKÉ STUDIO, CENTRUM BAREV, PODLAHOVÉ CENTRUM, ZAHRADNÍ NÁBYTEK, LAMPY A SVÍTIDLA, MATRACE A ROŠTY, KAVÁRNA S DĚTSKÝM, KOUTKEM

Nabízíme nábytek Litoměřice. Naštivte naší prodejnu nábytku v Litoměřicích! Prodej nábytku Litoměřice. Prodáváme nábytek ve městě Litoměřice. Navštivtě nás v Litoměřicích, největší dům nábytku litoměřice.

Jsme největší prodejna nábytku v Litoměřicích. Máme širokou nabídku a skladové zásoby, nabízíme splátkový prodej, další velké množství služeb a vlastní auto-přeprava.

Spolupráce: